Upute za građane za korištenje reciklažnog dvorišta

Objava: 12.12.2018

Usluga zaprimanja otpada za građane grada Petrinje je BESPLATNA.

Korisnik je dužan predočiti osobni identifikacijski dokument radi utvrđivanja mjesta prebivališta, odnosno utvrđivanje prava korisnika na besplatno korištenje usluga reciklažnog dvorišta.

Građanin je, također, dužan dati na uvid i zadnji plaćeni račun za javnu uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada kako bi besplatno predao donešeni otpad.

Otpad se od građana zaprima samo ako je u količinama za koje se smatra da mogu nastati u kućanstvu.            

Građani grada Petrinje imaju pravo besplatne predaje otpada s liste popisa otpada  propisane dodatkom IV. Pravilnika (naselja: Begovići, Bijelnik, Blinja, Brest Pokupski, Cepeliš, Deanovići, Dodoši, Donja Bačuga, Donja Budičina, Donja Mlinoga, Donja Pastuša, Donje Mokrice, Dragotinci, Dumače, Glinska Poljana, Gora, Gornja Bačuga, Gornja Pastuša, Gornje Mokrice, Graberje, Grabovac Banski, Hrastovica, Hrvatski Čuntić, Jabukovac, Jošavica, Klinac, Kraljevčani, Križ Hrastovački, Lušćani, Mačkovo selo, Mala Gorica, Međurače, Miočinovići, Mošćenica, Moštanica, Nebojan, Nova drenčina, Novi Farkašić, Novo Selište, Pecki, Petrinja, Prnjavor Čuntički, Sibić, Slana, Srednje Mokrice, Strašnik, Taborište, Tremušnjak, Veliki Šušnjar, Vratečko, Župić).

Otpad rastresitog i tekućeg karaktera mora se obavezno nalaziti u originalnoj ambalaži s deklariranim nazivom tvari. (npr. kemikalije).