Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - tajnik/ca

Objava: 03.04.2024

Na temelju članka 10. Kolektivnog ugovora Komunalca Petrinja d.o.o., Direktor trgovačkog društva Komunalac Petrinja d.o.o., dana 03. travnja 2024. godine,  raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, zamjena za dugotrajno nenazočnu zaposlenicu, za radno mjesto: tajnik/ca, broj izvršitelja: 1

 

Opis poslova: administrativni poslovi

 

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 

SSS društvenog smjera, 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu.

 

Poželjno: vozačka dozvola B kategorije, ispit za arhivara

 

Uz prijavu kandidati su obvezni priložiti:

-           životopis

-           dokaz o državljanstvu

-           dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu

-           elektronički zapis podataka iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-          presliku osobne iskaznice

-           uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije   

           od 6 mjeseci )

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu u svrhu zapošljavanja, dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, a sve sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

 

Komunalac Petrinja d.o.o. jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Sve pristigle prijave odgovarajuće će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno  mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog gradiva.

 

Rok za podnošenje prijava je  8 (osam) dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Komunalca Petrinja d.o.o.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz javnog poziva dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: KOMUNALAC PETRINJA d.o.o., Ivana Gundulića 14, 44250 Petrinja s naznakom ''Prijava na natječaj za radno mjesto – tajnik/ca''.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama Komunalca Petrinja d.o.o.

 

 

 

                                                                                               Komunalac Petrinja d.o.o.

Direktor

Željko Tonković