Javni poziv za dostavu ponuda - otpadni građevinski željezni materijal

Objava: 19.01.2024

Na temelju Odluke o davanju na raspolaganje Komunalcu Petrinja d.o.o. građevnog željeznog materijala koji je nastao kao posljedica potresa, a koji se nalazi na Privremenom skladištu građevinskog materijala Mala Gorica u Maloj Gorici, KLASA: 421-02/23-01/19, URBROJ: 2176-6-02-23-3 od 22.12.2023. godine, raspisuje se

 

JAVNI POZIV

za dostavu ponuda

 

I. PREDMET PRODAJE:

 

Predmet prodaje je otpadni građevinski željezni materijal (ključni broj otpada 17 04 05) koji je nastao kao posljedica potresa, a koji se nalazi na Privremenom skladištu građevinskog materijala Mala Gorica u Maloj Gorici.

 

Procjena količine otpadnog građevinskog željeznog materijala na lokaciji iznosi 500 tona.

 

Stvarna količina utvrdit će se konačnim obračunom na temelju potvrda o odvagi.

 

II. CIJENA, NAČIN I UVJETI PRODAJE                                                                                               

 

Minimalna (početna) cijena za prodaju ukupne količine otpadnog građevinskog željeznog materijala putem javnog poziva je 180,00 eura po toni bez PDV-a.

 

Trošak utovara na lokaciji, trošak vaganja i trošak prijevoza s lokacije je trošak ponuditelja i mora biti uključen u cijenu.

 

Ukupna količina otpadnog građevinskog željeznog materijala prodat će se ponuditelju koji ponudi najveću cijenu po toni, a ista će se utvrditi po konačnom obračunu na temelju potvrda o odvagi.

 

Rok za izvršenje obveze odvoza s lokacije ukupnih količina materijala koji je predmet prodaje je 1 (jedan) mjesec od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

 

Otpadni građevinski željezni materijal se može pregledati na lokaciji privremenog skladišta.

 

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Prodaja otpadnog građevinskog željeznog materijala obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

 

III. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE

 

Kao jamstvo za ozbiljnost ponude Ponuditelj se obvezuje uplatiti (depozit) na račun Naručitelja (IBAN broj HR4924020061100580740) u iznosu od 3% procijenjene vrijednosti ovog javnog poziva odnosno 2.700,00 eura. Obvezan je uz ponudu dostaviti potvrdu o uplati navedenog jamstva.

 

IV. SADRŽAJ PONUDE

 

• ime i prezime, prebivalište, OIB, preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno  

   naziv, sjedište, OIB, preslika izvoda iz nadležnog registra (za pravne osobe)

• ponuđena kupoprodajna cijena

• e-mail adresa za dostavu Odluke o odabiru

• dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude - uplata (depozit) na račun Naručitelja (IBAN broj HR4924020061100580740) u iznosu 3% procijenjene vrijednosti ovog javnog poziva odnosno 2.700,00 eura.

 

V. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

 

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj-ponuda za kupnju otpadnog građevinskog željeznog materijala“, preporučeno poštom ili osobno na adresu: Komunalac Petrinja d.o.o., I. Gundulića 14, 44 250 Petrinja. Rok za dostavu ponuda je 29.01.2024. do 13:00 sati.

 

Oglas se objavljuje na web stranici Komunalca Petrinja d.o.o. te web stranici Grada Petrinje.

 

VI. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. U slučaju dvije ili više ponuda s istom cijenom, odabrat će se ranije zaprimljena ponuda.

 

Postupak prodaje biti će proveden i u slučaju da se javi samo jedan zainteresirani kandidat.

 

Nakon zaključenog postupka, sastavlja se zapisnik, donosi odluka o odabiru i konstatira prodaja izabranom kupcu te će se s kupcem sklopiti kupoprodajni ugovor.

 

Ponude će se otvarati javno odmah po isteku roka za dostavu ponuda.

 

Nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora odabrani kupac obvezan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa kupoprodajnog ugovora na IBAN HR4924020061100580740 otvoren kod Erste&Steiermärkische banke (umanjenu za iznos jamstva za ozbiljnost ponude). Evenutalni preostali dio kupuprodajne cijene utvrditi će konačnim obračunom na temelju potvrda o odvagi.

 

Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati iznos kupoprodajne cijene u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te će se prihvatiti sljedeća najpovoljnija ponuda. U tom slučaju Komunalac Petrinja d.o.o. zadržava uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude.                       

 

Direktor

Željko Tonković