Natječaj za radno mjesto - pomoćni radnik u zelenilu

Objava: 12.05.2023

Na temelju članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac Petrinja d.o.o. direktor Društva Komunalac Petrinja d.o.o. objavljuje

 

NATJEČAJ

 

Za radno mjesto pomoćni radnik u zelenilu (m/ž) – dva izvršitelja na neodređeno vrijeme uz probni rad od 1 (jednog) mjeseca (upražnjeni poslovi)

 

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  • osnovna škola
  • 1 godina radnog iskustva

 

Kandidati su obvezni dostaviti sljedeće:

  • potpisana zamolba,  
  • životopis,
  • dokaz o završenoj osnovnoj školi,
  • elektronički zapis podataka iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu u svrhu zapošljavanja, dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, a sve sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

 

Komunalac Petrinja d.o.o. jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Sve pristigle prijave odgovarajuće će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno  mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog gradiva.

 

Rok za podnošenje prijava je  8 (osam) dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Komunalca Petrinja d.o.o.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz javnog poziva dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: KOMUNALAC PETRINJA d.o.o., Ivana Gundulića 14, 44250 Petrinja s naznakom ''Prijava na natječaj za radno mjesto – pomoćni radnik u zelenilu''.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama Komunalca Petrinja d.o.o.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        Direktor

                                                                                                                   Željko Tonković