Dodjela preostalog doniranog materijala

Objava: 15.04.2022

14.04.2022.

Na temelju Mišljenja Gradonačelnice Grada Petrinje o povjeravanju poslova dodjele preostalog doniranog materijala korisnicima čiji su objekti stradali u potresima na području Grada Petrinje, direktor društva Komunalac Petrinja d.o.o. donosi

ODLUKU

o dodjeli preostalog doniranog materijala korisnicima čiji su objekti stradali u potresima na području Grada Petrinje

 

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način dodjele preostalog materijala korisnicima čiji su objekti stradali u potresima na području Grada Petrinje.

Izrazi korišteni u ovoj Odluci, obrascu i Odobrenju, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Preostali materijal koji će se dodjeljivati u skladu s odredbama ove Odluke nalazi se na prostoru koji koristi trgovačko društvo Komunalac Petrinja d.o.o. (skladište u ulici I. Maline 2D).

Preostali materijal dodjeljuje se u količini koja odgovara pojedinačnim potrebama.

Troškovi prijevoza materijala do lokacije pojedinačnog korisnika su isključivi trošak korisnika.

Članak 3.

Popis preostalog materijala koji će se podijeliti je kako slijedi:

- Drveni prozori

- Drvene grilje

- Drvena vrata – samo ploča

- Kupolasti plastični krovni prozori

- Valjci za krečenje

- Ručke valjka za krečenje

- Kade

- Wc školjke

Članak 4.

Dodjelu materijala ostvaruju korisnici s područja Grada Petrinje uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

  • objekt korisnika je oštećen u potresima koji su pogodili područje Grada Petrinje u razdoblju od 28. prosinca 2020. godine te je na istome utvrđen određeni stupanj oštećena (potrebna slika naljepnice),

  • osobna iskaznica

Članak 5.

Podjela materijala započinje idućeg radnog dana nakon dana objave ove Odluke na internetskoj stranici Komunalca Petrinja d.o.o., te će se dijeliti do 13.05.2022., odnosno do konačne podjele materijala, ovisno što prije nastupi.

 

Podjela valjaka i ručki valjaka za krečenje dijeliti će se svim građanima organizirano na Gradskoj Tržnici 19.04.2022. od 8:00 do 15:00, odnosno do konačne podjele materijala, ovisno što prije nastupi. U koliko preostane valjaka i ručki valjaka za krečenje podjela će se vršiti na lokaciji skladišta Komunalac Petrinja d.o.o. u ulici I. Maline 2 D.

Članak 6.

Korisnik je dužan priložiti presliku osobne iskaznice i fotografiju ili potvrdu o oštećenju nekretnine uz potpis zapisnika o preuzimanju doniranog materijala.

Članak 7.

Po isteku količina preostalog materijala Komunalac Petrinja d.o.o. će na svojim internetskim stranicama objaviti informaciju o prestanku podjele doniranog materijala.

Članak 8.

Od dana stupanja na snagu ove Odluke do konačne podjele materijala isti se može preuzeti na predviđenoj lokaciji najkasnije s danom 13. svibnja 2022. godine.

Nakon isteka roka iz prethodnog stavka korisnici gube mogućnost preuzimanja preostalog materijala.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Direktor

Željko Tonković