NATJEČAJ ZA SAMOSTALNOG REFERENTA ZAŠTITE OKOLIŠA

Objava: 29.04.2010
 Na temelju odluke direktora, Komunalac Petrinja d.o.o., Petrinja Gundulićeva 14,  raspisuje
 
 
 
N A T J E Č A J
 
 
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radno mjesto:
 
- samostalni referent zaštite okoliša i odgovorna osoba za djelatnost obrade,oporabe i/ili      zbrinjavanja komunalnog, neopasnog i inertnog otpada
 
Uvjeti: VII./1 stupanj stručne spreme tehničkog, biološkog, zdravstvenog ili sličnog smjera i godinu dana radnog iskustva u struci ili šesti( VI.) stupanj stručne spreme istog smjera i tri godine radnog iskustva u struci
 
Uz prijavu kandidati su obvezni priložiti:
-         životopis
-         dokaz o državljanstvu
-         dokaz o stručnoj spremi
-         uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak ( ne stariji od 6 mjeseci )
-         preslik radne knjižice
 
Prijave se podnose u roku 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči/internetskoj stranici Komunalca Petrinja d.o.o., na adresu: Komunalac Petrinja d.o.o., Petrinja, Gundulićeva 14.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.
 
 
U Petrinji, 29. travnja 2010. god.
 
                                                                                                     Komunalac Petrinja d.o.o.