Natječaj

Objava: 01.10.2019

KOMUNALAC PETRINJA d.o.o.

Gundulićeva 14, Petrinja

Petrinja, 01. listopada 2019. godine

 

Na temelju članka 25. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac Petrinja d.o.o. direktor Društva Komunalac Petrinja d.o.o. objavljuje

 

NATJEČAJ

 

Za radno mjesto čistač ulica (m/ž) – jedan izvršitelj na određeno vrijeme od 12 mjeseci

 

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

-           Osnovna škola

-           Bez radnog iskustva

Prednost:

-           Osoba s invaliditetom koja ispunjava uvjete za korištenje potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom

 

Kandidati su obvezni dostaviti sljedeće:

•           potpisana zamolba,

•           životopis,

•           dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

•           uvjerenje suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

•           osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju trebaju dostaviti i dokaze iz čl. 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) te se na istu pozvati u zamolbi

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu u svrhu zapošljavanja, dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, a sve sukladno s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

 

Komunalac Petrinja d.o.o. jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Sve pristigle prijave odgovarajuće će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno  mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog gradiva.

 

Rok za podnošenje prijava je  8 (osam) dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Komunalca Petrinja d.o.o.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz javnog poziva dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: KOMUNALAC PETRINJA d.o.o., Gundulićeva 14, 44250 Petrinja s naznakom ''Prijava na natječaj za radno mjesto čistač ulica''.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrti.

 

Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Komunalca Petrinja d.o.o.