Razmještaj mobilnog reciklažnog dvorišta za 2017.godinu

Objava: 25.01.2017

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE
 Lokacije – 2017. god.

 09.01. - Gavrilovićev Trg (parking)
 23.01. - Križanje Antolčeve i Ul. Gromova
 06.02. - Gradska Tržnica (parking)
 20.02. - Sajmište
 06.03. - Nova Drenčina
 20.03. - Mesićeva
 03.04. - Komunalac - uprava
 10.04. - Donji Kukuruzari
 18.04. - Majur
 24.04. - Hrastovica - Taborište
 08.05. - Jošavica – G. Pastuša
 22.05. - Blinja – Bjelnik
 29.05. – Moštanica – Petkovac - Dejanovići
 05.06. – Donja Budičina – Gornja Budičina - Klinac
 19.06. - „Zelena Dolina“ – Prnjavor Čuntićki, Hrvatski Ćuntić
 03.07. - Grabovac Banski – V. Šušnjar
 10.07. – Dodoši – Mačkovo selo – Mioćinovići
 17.07. - Jabukovac – Dragotinci – Begovići – Kraljevčani - Tremušnjak - Pastuša Mlinoga  (Gornja,  Donja)
 31.07. - Donja Bačuga – Gornja Bačuga
 07.08. - Lušćani - Pecki
 21.08. - Ul. 6. Kolovoza (vodosprema)
 28.08. - Cepeliš
 04.09. – Župić – Križ Hrastovački
 18.09. – Graberje – Sibić
 25.09. – Gora – Strašnik
 09.10. - Glinska Poljana – Slana - Vratečko
 16.10. - Nebojan – Dumače - Novi Farkašić
 23.10. – Gornje Mokrice (Srednje, Donje) - Međurače
 06.11. - Novo Selište
 20.11. – Brest Pokupski
 27.11. - Mala Gorica
 04.12. - Mošćenica – kod škole
 18.12. - Češko Selo – Petračićeva
 
Komunalac Petrinja zadržava pravo izmjene navedenih lokacija
U Mobilnom reciklažnom dvorištu (MRD) se sakupljaju odvojeni sastojci otpada iz kućanstava kao što su  staklena ambalaža, papir i ambalaža od papira, ambalaža od plastike, metalna ambalaža, metalna ambalaža pod tlakom, tekstil, obuća, plastični predmeti i igračke od plastike, sitna električna i elektronička oprema, baterije, lijekovi, ambalaža koja sadrži ostatke otpadnih tvari ili je onečišćena otpadnim tvarima (lakovi, boje, motorna ulja, insekticidi, pesticidi, herbicidi).
Molimo građane da se pridržavaju uputa za odlaganje posebnih vrsta otpada u MRD.
Komunalac Petrinja d.o.o.