Razmještaj mobilnog reciklažnog dvorišta za 2017.godinu

Objava: 02.10.2017

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE
Lokacije – 2017. god.

U mobilno reciklažno dvorište (MRD) možete odložiti slijedeće:
odjeća i tekstil
tetrapak ambalaža
ambalaža od papira i kartona
igračke i ostala plastika
štedne žarulje
ambalaža pesticida
ambalaža od plastike
staklena ambalaža
ambalaža od metala i ambalaža pod tlakom
sitni elektronički uređali
ambalaža od lakova, boja i motornih ulja
baterije
ljekovi

Donosimo vam Plan razmještanja mobilnog reciklažnog dvorišta do kraja 2017. godine:
02.10. - Gavrilovićev Trg (parking)
04.10. - Križanje Antolčeve i Ul. Gromova
06.10. - Gradska Tržnica (parking)
11.10. - Sajmište
16.10. - Nova Drenčina
18.10. - Mesićeva
20.10. - Komunalac - uprava
23.10. - Donji Kukuruzari
25.10. - Majur
27.10. - Hrastovica - Taborište
30.10. - Jošavica – G. Pastuša
01.11. - Blinja – Bjelnik
03.11. – Moštanica – Petkovac - Dejanovići
06.11. – Donja Budičina – Gornja Budičina - Klinac
10.11. - „Zelena Dolina“ – Prnjavor Čuntićki, Hrvatski Ćuntić
15.11. - Grabovac Banski – V. Šušnjar
17.11. – Dodoši – Mačkovo selo – Mioćinovići
20.11. - Jabukovac – Dragotinci – Begovići – Kraljevčani - Tremušnjak - Pastuša Mlinoga (Gornja, Donja)
22.11. - Donja Bačuga – Gornja Bačuga
24.11. - Lušćani - Pecki
27.11. - Ul. 6. Kolovoza (vodosprema)
29.11. - Cepeliš
01.12. – Župić – Križ Hrastovački
04.12. – Graberje – Sibić
06.12. – Gora – Strašnik
08.12. - Glinska Poljana – Slana - Vratečko
11.12. - Nebojan – Dumače - Novi Farkašić
13.12. – Gornje Mokrice (Srednje, Donje) - Međurače
15.12. - Novo Selište
18.12. – Brest Pokupski
20.12. - Mala Gorica
22.12. - Mošćenica – kod škole
29.12. - Češko Selo – Petračićeva