Zelena kanta

Objava: 21.12.2018

NE ODLAGATI!

Mole se korisnici usluge prikupljanja komunalnog otpada da u zelenu kantu za miješani komunalni otpad ne odlažu:

- korisni otpad koji se može reciklirati

- tekućine

- žar

- lešine životinja 

- ostaci od kolinja

- baterije i akumulatore

- gume vozila

- građevni otpad

- opasni otpad